Bohunická 133/50

619 00 Brno

Mgr. Radka Dvořáčková

dvorackova@ndlegal.cz

Mgr. Pavla Nečasová

necasova@ndlegal.cz

Pomůžeme Vám najít správnou cestu

Mgr. Pavla Nečasová, advokátka

necasova@ndlegal.cz
Mgr. Radka Dvořáčková, advokátka

dvorackova@ndlegal.cz

Naše specializace

V rámci generální praxe nabízíme poskytnutí právních služeb ve všech oblastech práva, zaměřujeme se však zejména na tyto oblasti:

Insolvenční právo

 • Vypracování insolvenčního návrhu, návrh na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot), zastupování v insolvenčním řízení, obrana proti neoprávněnému insolvenčnímu návrhu, uplatnění a přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení.

Veřejné zakázky

 • Podpora v zadávacím řízení, administrace zakázek, zpracování nabídek, související dotační poradenství.

Rodinné právo

 • Zastoupení nebo poradenství při rozvodu, zastoupení ve sporu o svěření do péče, poradenství v souvisejících oblastech, ohledně bydlení, společného jmění manželů, sepis předmanželské smlouvy.

Nemovitosti

 • Právní podpora při koupi a prodeji nemovitosti, advokátní úschova, nájemní a podnájemní smlouvy, výměnek, uspořádání rodinných vztahů k nemovitosti.

Fotoprávo

 • Sepis smluv k fotografickému dílu (např. smlouva o dílo, licenční smlouva, smlouva TFP), poradenství v oblasti autorského práva, poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti vyobrazené osoby, neoprávněné užití fotografie.

Obchodní právo

 • Sepis obchodních a partnerských smluv, zakládání společností, správa a vymáhání pohledávek, likvidace společností, poradenství pro společenství vlastníků.

Pracovní právo

 • Sepis pracovněprávních smluv, poradenství při ukončení pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech, vymáhání pracovně-právních pohledávek.

Trestní právo

 • Obhajoba obviněných v trestním řízení, zastoupení poškozených při vymáhání pohledávky z trestného činu.

GDPR a e-commerce

 • Kontrola souladu s GDPR, vypracování podkladů k zajištění souladu s GDPR, GDPR a web, obchodní podmínky e-shopů.

Odměna za poskytnutí právních služeb

Odměna za poskytování právních služeb se řídí smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky o mimosmluvní odměně.

Odměnu lze sjednat pevnou částkou (za úkol nebo výsledek ve věci), případně jako časovou odměnu (dle počtu hodin).


Z důvodu zjednodušení naší spolupráce uvádíme nabídku základních balíčků služeb. Po rozkliknutí zjistíte podrobnosti k jednotlivým balíčkům.

Pro podrobnější informace rozklikněte požadovaný balíček.

Oddlužení - osobní bankrot

Neplatíte advokátce odměnu za sepsání a podání insolvenčního návrhu, neboť zákonná odměna bude advokátkou přihlášena do insolvenčního řízení.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • poučení klienta o právech a povinnostech v insolvenčním řízení
 • komplementace podkladů
 • zmocnění k podání insolvenčního návrhu
 • podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot)
Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Odměna: od 1.900 Kč

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • komplementace podkladů (příloh k přihlášce pohledávky)
 • posouzení úspěšnosti pohledávky a základní zhodnocení případných nedostatků (promlčení a prekluze pohledávky)
 • vypracování přihlášky pohledávky a její přihlášení u insolvenčního soudu
Veřejné zakázky

Odměna:
Zakázka malého rozsahu od 12.000 Kč
Podlimitní veřejná zakázka od 20.000 Kč
Nadlimitní veřejná zakázka od 35.000 Kč

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • konzultaci a doporučení druhu zadávacího řízení
 • zajištění kompletního právního servisu v průběhu zadávacího řízení a administrace dle jeho druhu – zejména:
  • zpracování návrhu zadávací dokumentace po právní stránce
  • zveřejnění povinných formulářů ve věstníku veřejných zakázek a Evropském věstníku (TED)
  • příprava odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů po právní stránce
  • organizační zabezpečení otevírání nabídek, včetně sestavení protokolu o otevírání nabídek, zpracování protokolů o posouzení nabídek a z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
  • příprava rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení roz-hodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, oznámení uchazečům o podpisu smlouvy
  • zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení
 • právní servis v průběhu námitkového řízení

Své služby nabízíme i dodavatelům při obraně proti nezákonnému postupu zadavatele.

Smluvený rozvod

Odměna: 9.800 Kč
V případě bezdětného nebo nemajetného manželství (vlastníte-li pouze běžné vybavení domácnosti)
bude individuálně sjednána nižší odměna.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • zpracování návrhu na rozvod
 • zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • zpracování dohody rodičů o úpravě poměrů a rodičovské odpovědnosti pro dobu do i po rozvodu manželství
 • podání návrhu na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů a rodičovské odpovědnosti k soudu
 • zastoupení u soudu o návrhu na rozvod
 • zastoupení u soudu o návrhu na úpravu poměrů a rodičovské odpovědnosti
Paušál pro podnikatele

Odměna: 1.200 Kč / h / 5 hodin měsíčně
(při odběru právních služeb od 6 měsíců)

Balíček obsahuje:

 • právní poradenství v oboru podnikání klienta
 • konzultace probíhají osobně i online dle potřeby
 • sepis smluv a připomínkování smluv klienta
 • zpracování dokumentů v pracovněprávní, občanskoprávní a obchodní agendě
 • zpracování právních rozborů a posudků
 • vypracování předžalobních upomínek

Výhodou užší spolupráce s advokátní kanceláří je individuální přístup se znalostí procesů podnikání klienta, flexibilita, časová dostupnost, komplexnost a zvýhodněná cena při poskytování právních služeb.

Kupní smlouva s úschovou

Odměna: 8.900 Kč
(úschova do výše 5 mil. Kč)

Jde o standardní převod nemovitosti za současného využití naší advokátní úschovy. Advokátní úschova slouží k právní jistotě obou smluvních stran, tedy jak kupujícího, tak prodávajícího. Ujednání advokátní úschovy doporučujeme. V čem spočívá právní jistota? Kupní cenu složíte na náš speciálně zřízený účet a prodávajícímu ji vyplatíme až v okamžiku, kdy se kupující stane prokazatelně vlastníkem nemovitosti.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • zajištění kompletního právního servisu
 • kontrolu vlastnictví a právních vad v katastru nemovitostí
 • vypracování či připomínkování budoucí a kupní smlouvy
 • zpracování smlouvy o úschově
 • uschování kupní ceny
 • zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí
Kupní smlouva bez úschovy

Odměna: 4.900 Kč

Tento balíček se užije, dochází-li k úhradě kupní ceny mimo naši advokátní úschovu.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • zajištění kompletního právního servisu
 • kontrolu vlastnictví a právních vad v katastru nemovitostí
 • vypracování či připomínkování budoucí a kupní smlouvy
 • zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí
Úschova

Odměna:
do částky    200.000 Kč          odměna 1.900 Kč
do částky 1.000.000 Kč          odměna 3.500 Kč
do částky 5.000.000 Kč          odměna 5.900 Kč
od částky 5.000.001 Kč    odměna individuálně

Pokud již máte uzavřenou budoucí kupní smlouvu nebo jen kupujete automobil a máte zájem hradit kupní cenu do advokátní úschovy, pak Vám můžeme zajistit také samostatnou službu vedení úschovy a vyplacení finančních prostředků dle smlouvy.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • zpracování smlouvy o úschově
 • uschování finančních prostředků a za dohodnutých podmínek jejich vyplacení
Nájem bytu

Odměna: 2.500 Kč

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • návrh individuálního řešení nájemního vztahu
 • zpracování nájemní smlouvy k bytu, případně její připomínkování
Darovací smlouva

Odměna: 3.500 Kč

Předmětem darovací smlouvy může být jak věc movitá (např. automobil), tak nemovitá (např. rodinný dům, byt). Současně s darováním lze zřídit věcná břemena (např. průjezdu, užívání, požívání), případně sjednat tzv. výměnek.

U darování nemovité věci evidované v katastru nemovitostí zajistíme také návrh na vklad a zkontrolujeme vlastnictví a právní vady v katastru nemovitostí.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • zajištění kompletního právního servisu při převodu movité či nemovité věci
Založení s. r. o.

Odměna: 8.900 Kč

Neztrácejte čas s běháním po úřadech, vše podstatné za vás zajistíme. Nejdříve probereme Vaše představy a potřeby, následně navrhneme organizační strukturu a dáme ji finální podobu. Potenciální možnosti probereme. Budete od nás odcházet jako hrdý majitel (jednatel) s. r. o. dle Vaších představ.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem včetně konzultace vlastnických struktur
 • zajištění založení a vznik společnosti s ručením omezením na klíč včetně spolupráce s notářskou kanceláří
GDPR

Odměna:
1.200 Kč Souhlas se zpracováním osobních údajů
2.500 Kč Informace o zpracování osobních údajů
2.500 Kč Posouzení souladu Vašich internetových stránek s GDPR

Fotoprávo - smlouvy pro fotografy

Odměna: viz níže

Myslíte to s podnikáním ve fotografické branži vážně? Vězte, že ani fotografům se právní problémy nevyhýbají. Počínaje reklamacemi fotografických služeb po neoprávněné užívání fotografií. V rámci budování brandingu je prevence právních problémů více než důležitá. Vy se však můžete soustředit pouze na svoji uměleckou činnost a právní problematiku ponechat na nás. Advokátka má s klientským fotografováním mnoholeté zkušenosti, obdržíte návod na použití smluv a smlouvy Vám mohou sloužit několik let jako „muster“.


 • Všeobecné obchodní podmínky 3.500 Kč
 • Všeobecné obchodní podmínky s e-shopem k fotografickým dílům 4.000 Kč
 • Dvoustranná TFP smlouva 1.500 Kč
 • Třístranná TFP smlouva (fotograf x modelka x vizážistka) 1.500 Kč
 • Smlouva o fotografické činnosti 1.900 Kč
 • Smlouva o svatebním focení 2.000 Kč
 • Licenční smlouva k fotografiím 2.500 Kč
 • Souhlas se zveřejněním fotografie 1.000 Kč
 • Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 2.500 Kč
 • Posouzení souladu Vašich internetových stránek s GDPR 2.500 Kč
 • Dohoda o provedení práce – fotografická činnost 1.900 Kč
 • Smlouva o pronájmu ateliéru 4.500 Kč
 • Kupní smlouva na použitou fototechniku 1.900 Kč
 • Komplexní balíček pro fotografa profesionála 23.000 Kč - balíček obsahuje veškeré výše uvedené smlouvy a listiny přizpůsobené Vaší potřebě. K podkladům navíc získáte individuální zaškolení k užívání smluv.
Licenční smlouva k autorskému dílu

Odměna: od 3.500 Kč dle složitosti

Licenční smlouvu využijete zejména jako designér, grafik, či jiný kreativec, chcete-li ochránit své dílo před neoprávněným zneužitím. Licenční smlouva bude sepsána s ohledem na individualitu Vašeho díla a záměru užívání (sjednaný rozsah užití díla). Licenci lze sjednat jako výhradní či nevýhradní. V licenční smlouvě zajistíme, aby Vám za Vámi povolené užití díla vznikl nárok na sjednanou licenční odměnu.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • zpracování licenční smlouvy dle Vašich individuálních potřeb
}
Spory z porušení autorských práv

Odměna: 1.900 Kč / hodinová sazba

Vymáhá po Vás někdo neoprávněně licenční odměnu nebo užili Vaše dílo, aniž by s Vámi uzavřeli licenční smlouvu? Pomůžeme Vám.


Naše služby v této oblasti jsou různorodé, mohou spočívat v sepsání právního rozboru nastalé situace, v jednorázovém právním poradenství či v komplexním právním zastoupení při vymáhání pohledávky. V závislosti na konkrétním případu buď vymůžeme Váš nárok, zamezíme neoprávněnému nároku či alespoň minimalizujeme následky Vašeho neoprávněného jednání.

Smlouva o zápůjčce

Odměna: 3.000 Kč

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • návrh smluvní transakce
 • sepis standardizované smlouvy o zápůjčce s plněním do 1.000.000 Kč
 • v případě zájmu je v ceně také sepis uznání dluhu
Uznání dluhu a dohoda o jeho splacení

Odměna: od 1.500 Kč

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • posouzení stavu pohledávky (vymahatelnost, promlčení, prekluze)
 • sepis standardizovaného uznání dluhu ve výši do 1.000.000 Kč
 • sepis standardizované dohody o splacení dluhu
Předžalobní upomínka

Odměna: od 1.500 Kč

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • obecné posouzení stavu pohledávky (vymahatelnost, splatnost)
 • sepis standardizované předžalobní upomínky
 • zaslání předžalobní upomínky dlužníkovi
Smluvní podmínky e-shopu

Odměna: od 5.000 Kč

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem včetně konzultace smluvních transakcí
 • zpracování smluvních podmínek e-shopu případně právní audit stávajících smluvních podmínek
 • zapracování GDPR
 • zapracování relevantních ustanovení občanského zákoníku a ustanovení na ochranu spotřebitelů
Smlouvy pro chovatele psů

Odměna: Kupní smlouva na štěně 2.500 Kč

Kupní smlouva na psa s PP i bez PP ochrání jak prodávajícího, tak kupujícího, ale v konečném důsledku také samotného psa. V kupní smlouvě lze také sjednat např. předkupní právo, právo zpětné koupě, garanci určitých standardů plemene, právo na slevu a smluvní pokutu při porušení sjednaných povinností.

Balíček obsahuje:

 • poradu s klientem
 • sepis kupní smlouvy na míru klientovým potřebám

V této oblasti nabízíme další služby, jako např. sepis darovací či adopční smlouvy. Zároveň naše služby neomezujeme pouze na psy, lze je užít na jakékoli jiné zvíře.

Ceny jsou včetně DPH (nejsme plátci DPH), nezahrnují soudní a poplatky hrazené úřadům nebo notářům.

První konzultaci při převzetí právního zastoupení poskytujeme zdarma.

O nás

Mgr. Pavla Nečasová

V průběhu mé desetileté praxe jsem získala zkušenosti na poli advokacie i justice.

Nejsem však jen právnička, nýbrž také podnikatelka, proto k řešení Vašich problémů přistupuji prakticky. Reflektuji (nejen) ekonomické důsledky právního jednání, jejichž relevanci se svými klienty také rozebírám.

Při svém působení na Nejvyšším soudu jsem získala nedocenitelné zkušenosti s dovolacím řízením a právní argumentací, které ve své praxi využívám.

Specializuji se zejména na insolvenční řízení (sepisování insolvenčních návrhů, zastupování dlužníků při neoprávněném věřitelském insolvenčním návrhu), fotoprávo, pracovní právo, převody nemovitostí a GDPR. V oblasti fotopráva se věnuji studiu německého práva, publikuji ve fotografických časopisech, přednáším a založila jsem blog www.fotopravo.cz. Jsem také členem Spolku pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Radka Dvořáčková

Za stěžejní z doby mé desetileté právní praxe považuji skutečnost, že jsem poznala právo z obou břehů, a to jak z pohledu advokacie, tak z pohledu soudu.

Strávila jsem několik let v advokátní kanceláři zaměřené na generální právní praxi, kde jsem měla možnost zaučit se ve všech zásadních právních oborech (trestní, správní právo, obchodní, občanské, rodinné, pracovní právo) a získala specializaci k veřejným zakázkám.

Mám za sebou vedení desítek zadávacích řízení z pozice zadavatele, a to zejména pro obce v rámci dotačních programů. V tomto směru mi pak není ani cizí agenda zpracování námitek stěžovatelů, podnětů a návrhů k ÚOHS.

Specializaci v rámci insolvenčního řízení jsem získala na krajském soudu. Zároveň jsem se seznámila s chodem soudního oddělení a fungováním soudu jako takového, což považuji ve své advokátní praxi za velkou výhodu.

Jsme samostatné, trvale spolupracující advokátky.

Kontaktní formulář

Kontakt

Mgr. Pavla Nečasová, advokátka

IČO: 06502806

Bohunická 133/50

619 00 Brno

776 645 509

necasova@ndlegal.cz

Mgr. Radka Dvořáčková, advokátka

IČO: 08350655

Bohunická 133/50

619 00 Brno

606 685 707

dvorackova@ndlegal.cz

Pro zkvalitnění poradenské činnosti na první schůzce doporučujeme zkontaktovat nás přes e-mail a v něm rozvést právní problém. Advokátka Vás následně zkontaktuje za účelem sjednání schůzky. Schůzku je třeba vždy sjednat.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.